Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Zo werkt ziekmelden

Als uw kind gedurende de dag op school ziek wordt moet dat gemeld worden bij de receptie en zullen de ouders gebeld worden. Voor de volgende dag kunnen de ouders de verzuimregistratie van hun kind zelf gedeeltelijk invullen en geheel controleren in Magister. Is je kind ziek geworden? Meld dit gelijk op de eerste ziektedag vòòr 08:15 ’s morgens. Volg onderstaand stappenplan;

 1. Log in op Magister met uw eigen inlogcode. (Deel deze code niet, dan weet je zeker dat je als enige de ziekmelding kunt doorgeven)
 2. Klik op ‘Afwezigheid’ in het menu links in beeld
 3. Klik op de button ‘+ Melden’
 4. Selecteer de datum (de opties zijn vandaag en morgen) en vul een toelichting in
 5. Klik op ‘Versturen’
 6. Klik op ‘Akkoord’ in het volgende venster. De ziekmelding is nu zichtbaar voor ouders en voor de school onder ‘Afwezigheid’.
 7. Is een leerling langer dan één dag ziek, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit iedere verzuimdag opnieuw aan te geven in Magister.

Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd. Meer informatie via: https://vimeo.com/315874162 (een instructievideo over het digitaal ziekmelden).

Als een leerling veelvuldig ziek is wordt door de school contact opgenomen met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) en kan de schoolarts worden ingeschakeld.

Andere meldingen van afwezigheid, zoals tandarts, dokter, etc moeten nog wel via de mail doorgegeven worden. Mail daarvoor naar absentie@ggca.nl om de registratie in orde te krijgen. Voor bijzonder verlof hanteren we het formulier bijzonder verlof. Dit formulier is te vinden bij documenten.

 

Overige absenties

Indien een leerling een gedeelte van de dag moet verzuimen vanwege een afspraak met bijvoorbeeld de tandarts, dokter of specialist, mail dan de reden van absentie naar absentie@ggca.nl De absentie moet zo vroeg mogelijk gemeld worden, maar in ieder geval voorafgaand aan de absentie.

Graag altijd duidelijk naam van het kind en klas vermelden, het tijdstip van de afspraak en tijdstip van de terugkomst op school van het kind.

Alle leerlingen die gedurende de schooldag ziek worden, moeten zich afmelden bij de receptie. Bij afwezigheid van de receptioniste meldt de leerling zich af bij de leerlingcoördinator. Voor leerlingen tot 18 jaar wordt altijd gebeld met ouder of verzorger.

Ongeoorloofd verzuim/ spijbelen

Als een leerling spijbelt dan wordt de leerling hier op aangesproken door de leerlingcoördinator en moet hij/zij op vrijdagmiddag nablijven.

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim (spijbelen) als een leerling absent is zonder melding van een ouder/verzorger. Is een leerling regelmatig absent zonder melding, dan is de school verplicht hiervan melding te maken bij leerplicht.

Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn niet meer leerplichtig, maar kiezen er zelf voor onderwijs te volgen op het GGCA. Dat betekent dat zij zich houden aan de huisregels waarin hun aanwezigheid in de lessen opgenomen is. Bij overtreding van de regels wordt een passende sanctie opgelegd door de teamleider. Frequente overtreding van de huisregels betekent verzwaring van de sanctie. Als er sprake is van frequent ziekteverzuim bij leerlingen van 18 jaar en ouder kan de schoolarts ingeschakeld worden.

Verzuim tijdens SE-weken

Leerlingen die in een eindexamenklas zitten (10 vmbo-t, 11 havo en 12 vwo) verwijzen wij naar artikel 8 (verzuim en te laat komen) van het examenreglement, te vinden op onze website.

Te laat komen

Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. Leerlingen die te laat komen melden zich bij de receptie. De receptioniste schat in of het te laat komen gegrond is. Leerlingen die een gegronde reden hebben moeten een briefje van ouder/verzorger afgeven bij de receptie of de ouder/verzorger kan de reden mailen naar absentie@ggca.nl. Leerlingen die zonder reden te laat komen moeten zich de volgende schooldag om 08:00 melden. Als leerlingen meer dan 20 minuten te laat zijn, wordt dit gezien als spijbelen en is de sanctie nablijven op vrijdagmiddag. Komt een leerling vaak te laat dan is de school verplicht hiervan melding te maken bij leerplicht.

Bijzonder verlof

Is er een reden waarom leerlingen niet op school kunnen zijn, bijvoorbeeld een trouwerij, of begrafenis of speciaal verlof buiten de reguliere vakantiedagen, dan kan de receptie een aanvraagformulier “buitengewoon/bijzonder verlof” afgeven. Dit formulier is ook te downloaden via de website. Ouder(s)/verzorger(s) vullen dit formulier volledig in. Het ingevulde en ondertekende formulier moet worden ingeleverd bij de receptie. De rector verleent op basis van de door de ouder(s)/verzorger(s) ingevulde gegevens wel of geen verlof. Leerlingen die extra verlof toegekend hebben gekregen zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemist werk. De regels voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u vinden op: www.amsterdam.nl/leerplicht.

Absentiecodes in Magister

Hieronder de verklaringen van de afkortingen van onze absentiecodes in Magister:

AM = Absent met melding
AZ = Absent zonder melding
BV = Bijzonder verlof
DF = Absent fysiotherapeut
DH = Absent huisarts
DO = Absent orthodontist
DT = Absent tandarts
IB = Interne begeleiding
S = Spijbelen
SG = Spijbelen gemeld
T = Te laat
TG = Te laat gemeld
TM = Te laat met melding
U = Uitgestuurd
Z = Ziek
ZH = Ziek naar huis

Het verzuimprotocol is te vinden bij documenten.

Schoolreglement en sanctiebeleid

De schoolregels die we bij ons op school hanteren, zijn terug te vinden bij documenten. Ook het sanctiebeleid is daar te vinden.

Ouderavonden

Twee keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken, waarbij ouders en leerlingen in gesprek kunnen gaan met mentor of docent over hoe het gaat op school. Per jaarlaag is er ook tenminste twee keer per jaar een ouderavond. Die avonden starten meestal gezamenlijk, het tweede deel van de avond is bestemd voor iedere klas afzonderlijk. Tijdens deze avonden worden ouders voorgelicht over zaken die van belang zijn voor hun kind. Het is van belang dat alle ouders de ouderavonden bezoeken.

PTA’s en examenreglementen

De PTA’s en de examenreglementen zijn te vinden in de ELO in Magister.

Cursus voor ouders

De opvoeding van pubers roept vaak vragen op. Hoe begeleid je nu je zoon of dochter door alle uitdagingen van deze tijd heen? Welke vragen kunnen we onszelf, de volwassenen, stellen in die begeleiding?

Vanuit de achtergrond van onze school, de antroposofie (wat wijsheid omtrent de mens betekent) wordt jaarlijks een cursus voor ouders gegeven. Hierin worden perspectieven aangereikt waarmee iedereen weer op een nieuwe manier naar de opvoeding kan kijken.

Schoolboeken

Ouders bestellen zelf schoolboeken voor hun kinderen. Wij adviseren de schoolboeken voor de zomervakantie te bestellen. De schoolboeken zijn gratis, maar aanvullende ondersteunende leermiddelen zijn dat niet.

De schoolboeken worden besteld op vandijk.nl. De website wijst voor zich. Eventuele beschadiging of vermissing van de boeken wordt in rekening gebracht.

Leerlingen en ouders kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de klantenservice van Van Dijk.

Ouderbijdrage

Ouders voelen zich medeverantwoordelijk voor het verwezenlijken van goed onderwijs voor hun kind en maken daarvoor een zelfbepaalde ouderbijdrage over. Deze bijdrage is vrijwillig. Ouders dragen dus bij wat zij voor zichzelf kunnen verantwoorden.

De ouderbijdrage die u als ouder ieder jaar overmaakt, maakt ons mooie onderwijs mede mogelijk. Hiermee betalen we de extra uitgaven voor het leerplan van ons vrijeschoolonderwijs.

Naast bovengenoemde ouderbijdrage worden er nog specifieke bijdragen gevraagd voor bijvoorbeeld werkweken. Dit betreft een vergoeding van de gemaakte kosten.

Het is mogelijk dat de gemeente Amsterdam ondersteunt bij schoolkosten.

Kosten werkweek

De kosten voor meeste werkweken bedragen rond de 250 euro. De eindreis in klas 10 vmbo-t en de kunstreis in klas 10 havo of 11 vwo zijn echter duurder.

De school heeft de Stichting Derden Gelden Kunstreizen onder beheer. Op de bankrekening van deze stichting kunnen ouders sparen voor een werkweek, eindreis en/of kunstreis.

Hulp bij schoolkosten voor ouders met een laag inkomen, vanuit de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam helpt ouders onder meer met:

 • Scholierenvergoeding voor het betalen van spullen voor school, sport, muziek en dansles.
 • Gratis laptop of tablet voor kinderen van 10 jaar en ouder.
 • Stadspas voor uitjes en activiteiten.
 • Betalen van sportclub en muziek- en dansles.