Verzuimprotocol

Ouders kunnen de verzuimregistratie van hun kind(eren) zelf  controleren in Magister.

Absentie

Als een leerling ziek is zijn ouder(s)/verzorger(s) verplicht dit te mailen naar: absentie@ggca.nl

Als dit niet mogelijk is kan het telefonisch tussen 07:30 en 8:15 en na 9:00 op: 020-574 58 30. Is een leerling langer dan één dag ziek, dan moeten ouder(s)/verzorger(s) dit elke dag doorgeven op: absentie@ggca.nl

Indien een leerling een gedeelte van de dag moet verzuimen vanwege een afspraak met bv. tandarts, dokter, etc. dan haalt de leerling van te voren een absentieformulier bij de receptie. Klik hier om dit formulier te downloaden. Het formulier, ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) wordt weer ingeleverd bij de receptie. Zonder brief wordt de absentie als spijbelen beschouwd. Wij willen ouder(s)/verzorger(s) vragen afspraken zoveel mogelijk buiten de lestijden te plannen.

Verlofbriefjes kunnen volledig ingevuld afgeven worden bij de receptie.

Alle leerlingen die gedurende de schooldag ziek worden, moeten zich afmelden bij de teamleider. Als die afwezig is, meldt de leerling zich af bij de verzuimcoördinator/receptie. Voor leerlingen van klas 7 t/m 10 wordt hiervoor altijd telefonisch toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). 

Te laat komen

Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. Leerlingen die te laat komen melden zich bij de receptie. De verzuimcoördinator/receptionist schat in of het te laat komen gegrond is. Leerlingen die een gegronde reden hebben moeten een briefje van de ouders/verzorgers afgeven bij de receptie of ouders kunnen dit mailen naar absentie@ggca.nl. Leerlingen die zonder reden te laat komen moeten zich de volgende dag om 8.00 uur melden. Komt een leerling vaak te laat dan zal de school een melding bij leerplicht maken.

Ongeoorloofd verzuim/Spijbelen

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als een leerling absent is zonder melding van de ouder(s)/verzorger(s) (=spijbelen). Om spijbelen tegen te gaan, is het belangrijk dat de ouder(s)/verzorger(s) de school tijdig laten weten wanneer een leerling niet naar school gaat. Is een leerling regelmatig absent zonder melding, dan zal de school een melding bij leerplicht doen.  

Leerlingen die in een eindexamenklas zitten (10 vmbo-t en 12 havo en vwo) verwijzen wij tevens naar artikel 8 (verzuim en te laat komen) van het examen-regelement, te vinden op onze website.

Bijzonder verlof

Leerlingen kunnen bij de verzuimcoördinator/receptie een aanvraagformulier “buitengewoon/bijzonder verlof” ophalen. Ouder(s)/verzorger(s) vullen dit formulier in. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de verzuimcoördinator/receptie. De rector verleent op basis van de door de ouders/verzorgers ingevulde gegevens wel of geen verlof. Leerlingen die extra verlof toegekend hebben gekregen zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemist werk.  De regels voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u vinden op: www.amsterdam.nl/leerplicht.

Ziekteverzuim

Als een leerling veelvuldig ziek is, dan wordt er door de zorgcoördinator contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s)

Absentiecodes in Magister

Hieronder de verklaringen van de afkortingen van onze absentiecodes in Magister:
AM= absent met melding
AZ= absent zonder melding
BV= buitengewoon verlof
DF= de fysiotherapeut
DH= de huisarts
DO= de orthodontist
DT= de tandarts
S= spijbelen geconstateerd
T= te laat
TM= te laat met melding
U= uitgestuurd
Z= ziek
ZH= ziek naar huis gegaan