Medezeggenschap

De Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin een evenredige vertegenwoordiging van de drie scholen zitting heeft. Het betreft daarbij personeel, ouders en leerlingen. Daarnaast hebben alle drie de scholen een Vestigings-MR (VMR). Een VMR op school is wettelijk verplicht.

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen via de (V)MR meedenken en meebeslissen over het beleid van de Stichting en de school. In de MR worden zaken besproken die voor de hele Stichting van belang zijn: strategisch beleid, personeelsbeleid, financieel beleid. In de VMR worden zaken besproken die voor de vestiging van de school van belang zijn, zoals onderwijskundige veranderingen en ook simpele zaken als vakantie.

De VMR vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op dinsdag van 16.45 tot 19.00 uur.

 

Leden van de MR GGCA

De huidige leden van de MR Geert Groote College Amsterdam zijn;
Ouders: Anita Werner en Wouter Steiner
Leerlingen: geen deelname
Medewerkers: David Mulder en Joris Boermans (a.i.)

 

Leden van de VMR GGCA

De huidige leden van de VMR zijn;
Ouders: Anita Werner en Eduard Dirkzwager (tevens voorzitter)
Leerlingen: twee vacatures
Medewerkers: David Mulder, Monique Geeve, Erik Jan van den Berg en Berni van Gils

De VMR GGCA is te bereiken op het volgende e-mailadres: vmr@ggca.nl

 

Bevoegdheden van de VMR

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de schoolleiding een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de Medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. BIj het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de Medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Als zaken voor beide geledingen van wezenlijk belang zijn, hebben beide instemmingsrecht. Ouders, leerlingen en personeel moeten bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over het lesrooster of over het aanstellen van een nieuwe rector. Zie verder de Statuten, het MR Reglement en het VMR Reglement.

 

Verkiezingen

Elke drie jaar worden verkiezingen gehouden voor de leden van de VMR en MR. Alle ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen.