Zorg op maat


De begeleiders passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte. Hierbij kan gedacht worden aan leer- of ontwikkelproblemenaan leerlingen met een fysieke beperking. Tijdens de schoolloopbaan kunnen deze leerlingen extra ondersteuning krijgen van een begeleider passend onderwijs van buiten de school. Op het GGCA zijn dat Anna Hazenberg en Roosmarij de Jeu.

In een oriënterend gesprek tussen ouders en zorgcoördinator kan besproken worden of de school de leerling de juiste ondersteuning kan bieden. Voorwaarde is dat de leerling in voldoende mate zelfredzaam is. Daarnaast vraagt het vrijeschoolonderwijs een zekere zelfstandigheid in het kunnen plannen en organiseren van het schoolwerk. Op school wordt voor leerlingen die dat nodig hebben in de eerste twee jaar een faalangsttraining en competentietraining aangeboden.


De leerlingbegeleider

Er worden met regelmaat trainingen verzorgd om kinderen met faalangst handvatten te geven hier mee om te gaan. Ook één op één gesprekken zijn mogelijk. Een andere training die we aanbieden is weerbaarheidstraining. Dit alles onder de deskundige leiding van onze leerlingbegeleider.

Sarah van Ouwerkerk
Kamer 217
souwerkerk@ggca.nl
 

De ouder- en kindadviseur (OKA)

Jongeren kunnen met vragen altijd terecht bij iemand van het Ouder- en Kindteam: aan iedere school is een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een ouder- en kindadviseur verbonden. Zij zijn onafhankelijk van school.

Zit je ergens mee, bijvoorbeeld je gezondheid, ruzies thuis, word je gepest, gebruik je te veel drank of drugs, of voel je je vaak rot of alleen? Maak dan een afspraak met ouder- en kindadviseur Eline Sprenger. Dat kan op school of op een andere plek. Zij kan je helpen met tips, advies of begeleiding. Je kan haar rechtstreeks zelf bereiken op onderstaand nummer of e-mailadres. Zo krijg je snel de juiste hulp of ondersteuning, van de ouder- en kindadviseur of iemand anders uit het team.

Eline Sprenger
0633 315 313
e.sprenger@oktamsterdam.nl

Heb je vragen over jouw gezondheid of ontwikkeling? Misschien wil je een gesprek met de jeugdpsycholoog. Dan ben je welkom bij jeugdverpleegkundige Anne Oulad Si Ali, aouladsiali@ggd.amsterdam.nl / 0622 837 014 of jeugdarts Olivier Pluut, opluut@ggd.amsterdam.nl / 0682 974 744. Professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Op oktamsterdam.nl kan je vinden, (anoniem) chatten en de gegevens zoeken van de ouder- en kindadviseur op jouw school. Ook ouders kunnen met vragen en zorgen terecht bij het Ouder- en Kindteam. Samen met hun kind, of juist los van elkaar. Zit je ergens mee? Wacht niet te lang. Je bent welkom!

Gezondheidsonderzoeken op school

Op het Vmbo-t worden ieder jaar alle leerlingen van klas 8 en 10 (soms klas 7 en 9) uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de les vullen zij de digitale vragenlijst ‘Jij en je Gezondheid’ in en krijgen dan advies op maat.  Daarna volgt een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Hierbij worden ook lengte en gewicht gemeten (kleding blijft aan). 
Ouders zijn hierbij niet aanwezig, meedoen is vrijwillig. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. 

Ook op de Havo en het Vwo worden ieder jaar alle leerlingen van klas 8 en 10 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de les vullen zij de digitale vragenlijst ‘Jij en je Gezondheid’ in en krijgen dan advies op maat. Ook worden lengte en gewicht gemeten (kleding blijft aan).
Ouders zijn hierbij niet aanwezig, meedoen is vrijwillig. Naar aanleiding van de vragenlijst kan de leerling uitgenodigd worden voor een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. 

Ziekteverzuimbegeleiding

Als een leerling door ziekte of gezondheidsklachten veel lessen of stage mist, kan school de jeugdarts van het Ouder- en Kindteam om advies vragen. De jeugdarts kan de leerling en ouders dan uitnodigen voor een gesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk. School, leerling en ouders kijken vervolgens samen met de jeugdarts wat er nodig is om niet te veel achterop te raken. De jeugdarts heeft medisch beroepsgeheim en koppelt alleen met toestemming van leerling en/of ouders terug aan school. Ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts (zie hier boven).
 

De schoolpsycholoog

Wanneer dat nodig is, kan de schoolpsycholoog, Jacquels Meulman, worden ingeschakeld. In gesprekken probeert hij helder te krijgen of problematiek binnen de mogelijkheden van de vrijeschool kan worden begeleid of dat ondersteuning van buiten de school nodig is. Een leerling kan bij de schoolpsycholoog worden aangemeld door de zorgcoördinator. De schoolpsycholoog verzorgt ook gedeeltelijk de pedagogische scholing van de docenten. 
 

De jeugdarts

De jeugdarts heeft een beroepsgeheim, het gesprek tussen de leerling, de ouders en de jeugdarts is dus vertrouwelijk. De jeugdarts bespreekt de klachten en oorzaken van het ziekteverzuim. Daarna stelt hij/zij een advies op aan de school en doet een uitspraak over de consequenties van de ziekte of de klachten voor het volgen van het lesprogramma. In verband met het medische beroepsgeheim wordt inhoudelijke informatie alleen na toestemming van de ouder en/of de leerling teruggekoppeld aan de school.
 

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht en het toezicht houden op schoolverzuim. Wanneer ouders een uitnodiging ontvangen voor een consult bij de jeugdarts, krijgt de leerplichtambtenaar hiervan een kopie. Daarnaast ontvangt hij/zij ook een kopie van het advies van de jeugdarts aan de school over de mogelijkheid van deelname aan het lesprogramma door de leerling. In het geval van ziekte doet u als ouder een beroep op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma voor uw kind. Als ouders/leerling niet meewerken, kan de school het ‘geoorloofde’ ziekteverzuim omzetten in ‘(mogelijk) ongeoorloofd verzuim’ en de leerplichtambtenaar inschakelen.