ONZE BEGELEIDING


Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden, kan deze de leerling doorverwijzen naar de zorgcoördinator. In overleg met de leerling, ouders en mentor bespreekt de zorgcoördinator welke ondersteuning binnen de school mogelijk is en verwijst indien nodig door naar externe hulpverlening. Verder begeleidt de zorgcoördinator de docenten in de omgang met bepaalde ondersteuningsvragen van de leerlingen.

 

De zorgcoördinator

Saskia de Vocht is de voorzitter van het intern zorgoverleg op school waar de schoolpsycholoog, de begeleider passend onderwijs, de leerlingbegeleider, de dyslexiecoach, de ouder en kind adviseur en de coördinator verslavingspreventie aan deelnemen.

Daarnaast is er een keer in de 6 weken een zorgadvies team overleg (ZAT) met daarin de leerplichtambtenaar, de verzuimcoördinator, de jeugdarts van de GGD en de ouder en kind adviseur.