Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

De geschiedenis van het Geert Groote College

De Geert Groote School, nu het Geert Groote College, bestaat bijna 90 jaar en kent een rijke geschiedenis. Onze school ontstond in 1933, tien jaar na de opening van de eerste Nederlandse Vrije School in Den Haag.

Ons schoolgebouw

Als je onze school bezoekt, dan zal het je gelijk opvallen dat het gebouw een bijzondere architectuur heeft. Ons schoolgebouw is zelfs opgenomen in de Architectuurgids van Amsterdam.

In de vormgeving en het ontwerp en de uitvoering zijn veel verwijzingen naar onze ideeën over onderwijs en de ontwikkeling van jonge mensen. Dit vertaalt zich naar ‘organische architectuur’. Ook aan de lokalen zie je veel pedagogische idealen terug. De gevarieerde vormen nodigen uit tot variabele lesvormen.

Wij vertrouwen op de vormende werking van het gebouw en zijn trots op het kunstwerk dat onze school is!

Wie is Rudolf Steiner? 

De eerste Vrije School werd 1919 in Stuttgart geopend. De bron van de Vrije Scholen ligt in het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861-1925). Zijn pedagogische en didactische aanwijzingen beslaan een breed spectrum van zowel het basis als het voortgezet onderwijs.

Steiner formuleerde zijn aanwijzingen vrij algemeen en spoorde leraren aan die voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen. Het onderwijs van de vrijescholen van vandaag laat daarom een weloverwogen combinatie zien van traditionele en eigentijdse elementen.

Rudolf Steiner in 1917

Wie is Geert Groote? 

Onze naamgever was een belangrijke onderwijsvernieuwer uit de vroege renaissance. Geert Groote leefde van 1340 tot 1384, in de overgangstijd tussen de late Middeleeuwen en de ontluikende Renaissance.

Geert Groote was de zoon van een rijke lakenkoopman uit Deventer en studeerde met succes. Na een ernstige ziekte kwam hij tot inkeer en tot innerlijke verdieping, waaruit zijn streven ontstond naar een religieuze houding midden in het dagelijks leven.

Als vroeg-renaissancist bepleitte Geert Groote ook een meer op het individu en op het kind gerichte onderwijsvorm. Hij voerde leeftijdsfases in als criterium om de leerstof te ordenen. Hij stimuleerde het zelfstandig leren denken en spreken en bijvoorbeeld onderlinge behulpzaamheid tussen leerlingen.

Met de levensovertuiging van Geert Groote “In God alleen te rusten en te leven en toch met beide voeten in het volle leven te staan” voelt de school zich nog steeds verbonden.

Joodse leerlingen

In de herfst van 1997 werden in de hal van de Geert Groote de namen aangebracht van twee van onze Joodse leerlingen die in 1940/45 zijn omgebracht. Een leerling uit klas 12B maakte er twee gedichten bij. Er was een herdenking op 3 November 1997. Dit artikel van Mark Mastenbroek geeft een toelichting.

Het grootste drama in de biografie van onze school begon toen de bezetter verordonneerde dat joodse leerlingen met ingang van 1 september 1941 alleen nog scholen met een joodse identiteit mochten bezoeken. Wie meende dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen, kon nu concluderen dat deze maatregel het straks wel heel gemakkelijk zou maken om joodse kinderen en dus hun ouders te lokaliseren. Om vervolgens wellicht toch over te gaan tot maatregelen waarover slechts enkelingen hardop dorsten te spreken. Omdat zij de meesten te ongeloofwaardig leken.

Zo bleven onze joodse leerlingen geleidelijk weg. Sommigen vertrokken inderdaad naar joodse scholen, anderen doken onder. Leraren van de Geert Groote School hielpen enkele ex-leerlingen en hun ouders bij het vinden van onderduikadressen. Het hartverscheurend afscheid bij de trein naar kamp Westerbork, Vught of erger moest nog komen.

Een enkele joodse leerling kwam nog af en toe op de oude school en schoof aan bij een les alsof er niets gebeurd was. Omdat de kameraadjes daar zaten. Of omdat hij niet begreep waarom deze school opeens taboe was.

In 1983 werd mij gevraagd om ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Geert Groote School een stukje te schrijven. Als leraar en oud-leerling werd ik geacht de biografie van de school goed te kennen. Maar van de jaren vóór 1953, toen ik als leerling werd ingeschreven, wist ik vrijwel niets.

Interview Jan Baggerman

Daarom besloot ik een oud-leraar te interviewen: Jan Baggerman, van wie ik nog Engels en godsdienstles had gekregen in de onderbouw. Ik koos hem, omdat hij een lange staat van dienst aan mijn oude school had vervuld, maar ook omdat hij me dierbaar was. De verhalen die hij kon vertellen waren adembenemend, niet alleen vanwege de spanning die hij wist op te roepen, maar ook omdat hij in mijn ogen een soort morele integriteit uitstraalde.

Jan Baggerman woonde, inmiddels gepensioneerd, in een landelijk gehucht in het Oosten des lands. De conflicten die eind jaren zestig binnen het lerarencollege van de Geert Groote School een crisis hadden veroorzaakt, hadden bij hem wonden geslagen die duidelijk nog niet waren geheeld. Hij ontving mij als jonge, enthousiaste leraar aan die met historie beladen school, dan ook met enige reserve. Toen het gesprek tenslotte toch op gang kwam, vertelde híj me over de tragedies die zich in de oorlogsjaren rond onze joodse leerlingen hadden afgespeeld. Onder tranen.

Kennelijk was er na de oorlog weinig met die traumatische gebeurtenissen ‘gedaan’. Er werd tijdens de naoorlogse opbouwfase niet zo teruggekeken, laat staan dat het leed werd besproken of verwerkt. Dat laatste realiseerde ik me overigens pas jaren later, tijdens de twee minuten stilte op een 4 Mei, alweer lang na dat interview met Jan Baggerman. Opeens vroeg ik me af waarom wij als school nooit enige aandacht geschonken hadden aan onze in de kampen omgekomen oud-leerlingen.

Inmiddels werden er reeds grondwerken verricht voor de nieuwbouw van onze afdeling Voortgezet Onderwijs aan de Fred Roeskestraat. Ik meende dat ergens in dat nieuwe gebouw ‘iets’ zou moeten komen dat aan deze oud-leerlingen zou herinneren. Maar wie waren zij? Hoe luidden hun namen?

Jan Baggerman was enkele maanden na het interview overleden. Ik besefte opeens dat ik tijdens dat bezoek in het Oosten des Lands, iets belangrijks verzuimd had. Ik had moeten dóórvragen: Wie waren die leerlingen dan? Hoe luidden hun namen? Welke van hen waren uit de kampen teruggekomen en wie niet? De dood van Jan Baggerman maakte mijn gebrek aan tegenwoordigheid van geest definitief, ik kon het niet meer even met een telefoongesprek herstellen.

Op zoek

Mijn pogingen om die gemiste kans enigszins te compenseren, leken aanvankelijk onbegonnen werk. Netwerkend langs nog in leven zijnde oud-leraren, ex-leerlingen en hun verwanten leek het wel alsof het verhaal van Jan Baggerman nooit werkelijkheid was geweest. Alleen ex-onderwijzeres Jolie Schmidt die na lang zoeken tenslotte in Engeland bleek te wonen, vertelde mij via de telefoon dat er in haar klas een joods meisje had gezeten, Ruth Lisser, die in Duitsland was geboren, met haar moeder na de machtsovername was gevlucht naar Oostenrijk om vervolgens na de Anschluss naar Nederland te komen. Maar in weerwil van het vertrouwen in een goede afloop bij de moeder van Ruth, bleken zij in Nederland uiteindelijk allesbehalve veilig.

Ruth Lisser bleef jaren lang de enige van wie leek vast te staan dat zij op de Geert Groote School had vertoefd en in de kampen was omgekomen. Het leek soms wel alsof voor de betrokkenen uit die jaren, die ik vaak pas na veel omwegen te spreken wist te krijgen, een sluier over het geheugen was gelegd. Begrijpelijk, want de enkele leraren in kwestie waren inmiddels hoogbejaard en de leerlingen waren toen het allemaal gebeurde nog in de basisschoolleeftijd en daardoor niet altijd bewust met dergelijke gebeurtenissen bezig geweest.

Er waren ook verrassingen. Een ex-leerling, thans een topmanager die met de toenmalige president van Amerika op voet van gelijkheid overleg pleegde, belde me. Na vele vergeefse pogingen hem te pakken te krijgen incasseerde ik daarbij de tekst: ‘Kom, kom mijnheer Mastenbroek, waar zijn wij nu helemaal mee bezig? Wordt het niet hoog tijd om met dat gezeur over die tweede wereldoorlog op te houden? Laten we toch vooruit kijken en niet voortdurend in het verleden blijven wroeten.’ Namen van joodse klasgenoten wist hij niet.

Ik was te onthutst om nog een zinnige repliek bij te dragen. Dit soort commentaar zou ik overigens nóg enkele malen te horen krijgen. Sommigen moesten echt overtuigd worden over het ‘waarom’ van deze actie, teneinde een instinctieve afkeer tegen al die emoties van vroeger nog een beetje in te dammen. Ik moest diep in mezelf graven om de zin van mijn actie in woorden te vertalen. Ik was begonnen vanuit een soort vanzelfsprekendheid, wat mij betreft móest het gewoon. Mijn motieven onderzoekende, bleek dat ik vooral koerste op de overtuiging dat je als school verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het oorlogsverleden.

Natuurlijk kun je niet elke leerling of collega die bijvoorbeeld in het verkeer is verongelukt of aan een ziekte is bezweken, een gedenkplaats geven. Met weggevoerden uit de jaren ‘40/’45 ligt dat principieel anders. Toen was sprake van een politiek-maatschappelijk bestel, dat gericht een bepaalde bevolkingsgroep trachtte te elimineren.

Daarnaast echter, heb je als vrije school nog een heel ander soort verantwoordelijkheid. Uitgangspunt van het door Rudolf Steiner ontwikkelde mensbeeld is, dat de individualiteit na de dood voortleeft. En dat het in dit voortbestaan, vooral voor mensen die jong op gewelddadige wijze gestorven zijn, van groot belang is dat de levenden hen op enigerlei wijze in hun gedachten opnemen. Dat is welhaast een voorwaarde voor de overledenen om deze gruwelijke ervaring te boven te komen, te verwerken. Bovendien verandert volgens Steiner na de dood het besef van tijd volledig. Verleden, heden en (tot op zekere hoogte) toekomst zijn als het ware gelijktijdig ‘aanwezig’. Dat houdt tevens in, dat gebeurtenissen die zich in een ver verleden hebben afgespeeld, nog altijd in volle scherpte in het bewustzijn voortleven.

Natuurlijk hoeft niemand zoiets te geloven. Maar deze visie heeft wel rechtstreeks te maken met de identiteit van de Geert Groote School, nu het Geert Groote College. Als Steiners opvattingen juist zijn, betekent dit, dat het niet verwerkte leed van weleer eigenlijk nooit ‘voorbij’ is. In die zin is het dus ook nooit ‘te laat’.

Drie jaar later

Drie jaar na het begin van mijn zoektocht bevond ik me als reisleider vóórin een volle touringcar, ergens tussen Modena en Piacenza en hield een praatje voor de microfoon. Eén van de passagiers was Wil Woldijk, een euritmiste van Nederlandse afkomst die in Engeland woonde en werkte. Nadat ik, min of meer terloops, iets had verteld over mijn zoektocht naar joodse leerlingen aan de Geert Groote School, en daaraan had toegevoegd dat ik de hoop had opgegeven ooit nog hun namen te achterhalen, kwam zij naar voren en zei kordaat: ‘Je moet Michaël Ogilvie schrijven. Hij is oud-leerling, woont in Duitsland, is ver in de tachtig, maar weet alles nog.’ Ze gaf me het adres.

Wil Woldijk had gelijk. Twee weken later ontving ik een brief in een groot, schijnbaar rommelig-gejaagd handschrift. Daarin stond een tiental namen van joodse leerlingen, per augustus 1941, netjes gerangschikt van de eerste klas tot en met de zevende, met de klassenleraar in kwestie erbij vermeld. Waar mogelijk had Ogilvie toegevoegd wie er naar zijn weten uit kampen of onderduikadressen waren teruggekomen en wie niet.

Het ging nu snel. Deborah Siegel, een leerlinge uit de eindexamenklas, hielp met de brief van Ogilvie in de hand, spontaan met het verifiëren. Haar moeder bezat de uitgave ‘In Memoriam’ van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, waarin de namen van omgekomenen vermeld staan. Daarmee kregen we zekerheid omtrent twee oudleerlingen. Het zijn:

Ruth Lisser 15 November 1928 Hamburg – 11 Februari 1944 Auschwitz,
en
Harry Kahn 17 Mei 1935 Amsterdam – 6 September 1944 Auschwitz.

Harry Kahn 1941

In Memoriam

Al hebben we nu zekerheid over twee leerlingen, en over een veelvoud aan joodse leerlingen dat waarschijnlijk wèl terugkeerde uit onderduikadres of vernietigingskamp, toch is het laatste woord nog niet gesproken. Want er is altijd nog een kans dat niet álle joodse leerlingen op de lijst van Ogilvie staan. En de lijst van ‘In Memoriam’ bevat alleen die namen, waaromtrent absolute zekerheid bestaat. Daarmee gaat de zoektocht dus eigenlijk voort. Het is de vraag of deze ooit zal worden afgerond.

Het lot van onze joodse leerlingen gedurende de jaren ‘40/’45 is eigenlijk niet in gewone taal te omschrijven. Je hebt een ander medium nodig om dat te benaderen. Voor de herdenking, die op Maandag 3 November 1997, de dag na Allerzielen, werd gehouden (4 Mei viel midden in een vakantie) bleek ook onder leerlingen een royale bereidheid om bij te dragen.

Rashid Novaire uit 12b schreef twee gedichten. Door de euritmisten Hannah Degenaar en Juliette van Lelyveld werd die tekst, vertaald in een choreografie, uitgevoerd. Een tiental leerlingen uit klas 11 bracht een euritmieopvoering op een etude van Skriabin in een choreografie van Hannah Degenaar. De twee gedichten van Rashid Novaire zijn in glazen panelen van de balustrade in de centrale hal van de school ingekerfd. Zij luiden:

Blikken baan

Blikken baan

omleiding van de zon

scheuren in licht.

Een rails zie ik

door een landschap gaan.

Ineens weet ik…

Ik wil wonen in mijn

gezicht.

Ik wil schuilen in

de plooien van mijn mond

wanneer ze zacht worden beroerd

wanneer iemand opstaat en zegt:

Een kind is weggevoerd.

Teder vergeten

Teder vergeten

rust in onze hand

zilverwitte lijn van de horizonrand

onder onze huid rust een verlangen

om van zoveel pijn te weten.

Hun namen zijn vermengd

met elke steen van deze school.

Lachende kinderen strelen de klanken

bij het richten

op hun goal.

Het is de lichtval op hun gezichten

die hun namen steeds

herdenkt.

Teder vergeten

rust in onze hand,

voetstappen van vroeger in het

natte zand.

Door de ijle zee met zacht gemoed

weggesleten.

Herdenking

Na jaren van stilte kreeg ik in november 2014 een mail uit Australië van Robina Fellner, waarin stond dat ook het broertje van Harry Kahn, Robert, in Auschwitz was omgebracht. Zijn naam werd geëtst in het glas van de balustrade van de centrale hal van de school.

Er staat: Robert Kahn 22 mei 1931 Auschwitz 6 september 1944.

Robbie Kahn

Robbie Kahn op schoolleeftijd

Op 1 mei 2015 werd in de theaterzaal van het GGCA een herdenking gehouden. Tijdens twee lichtingen in de ochtend was de zaal tjokvol, maar de intensiteit was zodanig dat je letterlijk een speld kon horen vallen.

Ik vertelde hoe in ons land tijdens de eerste maanden van de bezetting nog het gevoel leefde dat het allemaal wel meeviel. Er was een opleving van de economie, de wreedheden die zo kenmerkend waren voor de jaren onder het Derde Rijk werden nog niet openlijk gepleegd en opgemerkt. Sluipenderwijs echter werden maatregelen getroffen die van een heel andere toonzetting getuigden en geleidelijk kwam de school in een positie die achteraf als uitermate gevaarlijk zou worden bestempeld.

De namen van de drie bekende Joodse leerlingen van onze school werden uitgesproken, Simon Hellendahl uit klas 11E vroeg de aanwezigen om zich voor te stellen dat een van hun medeleerlingen niet meer in de klas mocht blijven zitten en er op zeker moment gewoon niet meer was. Als besluit van zijn gevoelige voordracht zegde hij na een minuut stilte het Kaddish, het gebed voor de doden, in het Nederlands en het Hebreeuws. Vervolgens zong uit klas 8D Sterne Pappie een Joods lied en Conchita Boon uit 10D reciteerde de twee gedichten van Rashid Novaire. De bijeenkomst werd op muzikale wijze afgesloten. Tijdens de eerste lichting door Esmée Theewis uit 12E. Zij speelde de compositie voor gitaar van Villalobos. Voor de tweede groep speelde Hadewych van Gent de compositie Prayer van Ernst Bloch op haar cello.

Nieuwe namen

Dankzij het speurwerk van Robina Fellner in Australië zijn onlangs opnieuw twee nieuwe namen bij ons binnen gekomen. Dat wil zeggen dat we zeker weten dat Flora Betty van Dal (14 jaar) Amsterdam, 6 Mei 1928 – Auschwitz 17 september 17, 1942 een leerlinge van onze school was.

Helemaal zeker zijn we niet over haar jongere zusje Elisabeth van Dal Amsterdam, juli 29, 1933 – Auschwitz september 17, 1942 (9 jaar). We zullen als school een beslissing moeten nemen of wij haar naam eveneens in het glas van de balustrade etsen of niet. Voorlopig lijkt het voor de hand te liggen dat beide meisjes op dezelfde school waren ingeschreven al is daar vooralsnog geen spijkerhard bewijs van.

Zoektocht gaat door

Ondertussen zijn er in de verschillende brieven die ik ontving diverse namen genoemd van joodse leerlingen van de Geert Groote School waaromtrent geen zekerheid bestaat. Om een verdere zoektocht mogelijk te maken, zijn hun namen hierbij afgedrukt. Zonder hulp van derden lijkt het onmogelijk hun lot nog te achterhalen. Het zijn:

    • Geert Scheffer (ca 1928)
    • Henny van Dam (ca 1928)
    • Frankie Aaron (ca 1930)
    • Johnny Kahn (ca 1930)
    • Guilcka … (?) Achternaam onbekend

Heb je naar aanleiding van bovenstaand verhaal nog vragen of toevoegingen, neem dan contact op met Mark Mastenbroek