Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Corona – nieuwe ontwikkelingen

Overgangsprotocol in tijden van Corona

Bericht van 28 mei 2020 – Op 16 maart werd de school in verband met de Coronapandemie gesloten. Het leren werd op afstand georganiseerd en daarmee kwam ook het vraagstuk over hoe om te gaan met toetsen in deze bijzondere tijd in beeld. Inmiddels wordt op verschillende manieren ervaring opgedaan met formatief toetsen; een thema waar we als school al onderzoek naar deden is nu in een stroomversnelling gekomen.

Het afnemen van summatieve toetsen is voor sommige vakken lastig op afstand. Daarom zijn er minder summatieve toetsen geweest en is de voortgang van leerlingen op andere manieren gemonitord. Dat betekent ook dat leerlingen die naar aanleiding van het rapport een OPP kregen, minder cijfers (de ‘harde’ indicatoren die meewegen bij de overgang naar het volgende leerjaar) halen waarmee ze hun lager cijfers kunnen compenseren.

Het is daarom van belang een uitspraak te doen over de manier waarop we in deze uitzonderlijke situatie omgaan met het overgangsprotocol. We hoeven het bestaande protocol niet aan te passen, omdat de hardheidsclausule die daarin is opgenomen mogelijkheden biedt aan de school om flexibeler met het protocol om te gaan in geval van externe factoren die van invloed waren op de prestaties van leerlingen.

Het huidige overgangsprotocol blijft daarom leidend. Leerlingen waarover zorg bestond bij het eerste rapport (dat gebaseerd was op de situatie voordat de school dicht moest), hebben samen met hun mentor een OPP opgesteld vlak na de sluiting van de scholen. Daarin zijn afspraken op leerlingniveau opgenomen waarbij rekening is gehouden met onderwijs dat voorlopig op afstand zou plaatsvinden. In die afspraken zijn dan ook ‘zachte’ indicatoren meegenomen, bijvoorbeeld inzet, aanwezigheid en pro-activiteit. De afspraken uit het OPP zullen uitgangspunt zijn bij de gesprekken aan het einde van het schooljaar. Het al dan niet behalen van de doelen uit het OPP is bepalend voor de overgang naar het volgende leerjaar.

Samengevat komt het erop neer dat de ruimte die het overgangsprotocol biedt voor uitzonderlijke situaties benut zal worden. Dat doen we o.a. door zachte indicatoren uit het OPP zwaarder mee te laten wegen dan in andere jaren het geval is. Het overgangsprotocol is te vinden bij downloads.

Update m.b.t. les op afstand

Update van 18 maart om 18:30Morgen, donderdag 19 maart, beginnen we met het aanbieden van afstandsonderwijs. Een spannend moment, omdat het zowel voor school als voor jullie nieuw is om op deze manier te werken. We gebruiken twee platforms. Het al bekende Magister en het ook voor ons nieuwe ZOOM.

Magister zullen we inzetten voor het plaatsen van studiewijzers en opdrachten. ZOOM zal gebruikt worden als digitale ontmoetingsplek. Daar worden ook de online lessen gegeven.

Voor beide programma’s zijn er handleidingen te vinden op onze website GGCA.nl onder de tab: Corona Nieuwe ontwikkelingen.

Magister

De komende tijd zullen we veel werken met de ELO van Magister en in het bijzonder studiewijzers en projecten, opdrachten en Berichten. In de handleidingen staat uitgelegd hoe dat werkt. Het fijnst is het om op een computer te werken. Dat gaat makkelijker dan als je alleen een telefoon tot je beschikking hebt. Soms moet er ook werk via Magister worden ingeleverd. Nog niet iedereen heeft daar ervaring mee. Als het nieuw voor je is, kijk dan even naar de volgende video:  https://www.youtube.com/watch?v=0GaIVVI82RU

Sommige leerlingen zijn hun Magistercode vergeten. Zij hebben dit vaak opgelost door hun ouderaccount te gebruiken. Dan kun je alleen niet bij alle documenten komen. Mocht je je Magister code voor je leerlingaccount niet meer weten, dan kun je een mail sturen naar Magister@ggca.nl. Je krijgt dan zo snel mogelijk een nieuwe code om in te loggen.

Zoom

Voorlopig zullen we elkaar digitaal ontmoeten op platform ZOOM. Via een link wordt de leerling uitgenodigd om deel te nemen aan een les of mentorbijeenkomst. Deze link is te vinden in Magister bij Berichten. Zoom kan gebruikt worden op de computer en ook op de mobiele telefoon van de leerlingen. Probeer vooral de computer te gebruiken. Je ziet dan iedereen uit je klas.

Hoe ziet een schooldag er nu voorlopig uit voor een GGCA leerling?

We blijven graag met de leerlingen in contact. Daarom start elke dag om 9:00 de mentor of de periode docent met een ZOOM bijeenkomst. Daar is aandacht voor wat de leerlingen allemaal beleven en waar ze tegenaan lopen. Vervolgens kunnen de leerlingen werken aan de verschillende opdrachten of hebben zij via ZOOM les. De docent spreekt dit af met de leerlingen. Kijk voor alle informatie en afspraken bij huiswerk en studiewijzer in Magister.

Ten slotte

Het zal best even wennen zijn voor iedereen. Laten we elkaar dus zo goed mogelijk helpen. Of dat nou is door te ondersteunen bij technische problemen, of juist door ’s avonds te helpen bij het plannen. Zeker bij dat laatste zullen leerlingen extra hulp van hun ouders goed kunnen gebruiken.

Examenleerlingen zijn waarschijnlijk al weer begonnen met leren voor de SE-week. Jullie zitten natuurlijk te wachten op meer informatie over de SE‘s. Die ontvangen jullie morgen.

En wellicht ten overvloede: als leerlingen ziek zijn, dan moeten ze ziek gemeld worden door ouders/verzorgers via het ouderaccount van Magister. Ook nu is het heel belangrijk voor school om te weten of leerlingen het onderwijs kunnen volgen.

===

Update van 17 maart om 17:30: Vandaag is naar leerlingen en ouders een mail met de laatste informatie verstuurd. In de mail aan ouders stond een verkeerde startdatum van de SE-week. De SE-week gaat van start op maandag 23 maart.

Examens

We verwachten op korte termijn informatie vanuit de landelijke overheid ten aanzien van het CSE. Zojuist hebben we bericht binnen gekregen dat de schoolexamens doorgang kunnen vinden. De SE week zoals gepland stond voor deze week (voor de examenklassen 10TL en 12 Havo en Vwo), zal zoveel mogelijk integraal worden verzet naar volgende week. De definitieve planning volgt donderdag. De derde SE week start op maandag 23 maart. We zorgen voor extra surveillance, zodat de leerlingen in kleine groepen verspreid over de school de SE’s kunnen maken. Daarbij geldt nog steeds dat leerlingen (& surveillanten) die ziek zijn/gezondheidsklachten hebben niet naar school mogen komen. Later deze week volgen exacte richtlijnen.

Rapporten

In de jaarplanning staat voor vrijdag het uitdelen van het rapport op de planning. Dat zal geen geprinte versie worden, maar een meetmoment in Magister. Alle cijfers, letters en stukjes worden vrijdag zichtbaar voor leerlingen en ouders in Magister. Zoals gebruikelijk zullen volgende week en de week daarna ook brieven verstuurd worden naar leerlingen waarbij zorg bestaat over de voortgang.

===

Update 15 maart om 18:15 – Zojuist heeft het kabinet het besluit genomen alle scholen in Nederland vanaf morgen tot 6 april te sluiten. In deze tijd zullen wij afstandsonderwijs inrichten. Wij proberen dat zo goed mogelijk vorm te geven en hebben al een start gemaakt met de voorbereidingen. We hebben echter nog een paar dagen nodig om dat helemaal in te richten. Op woensdag 18 maart zullen we jullie berichten over hoe dat eruit zal zien.

Ouders met vitale beroepen

Leerlingen waarvan de ouders werken in vitale beroepen kunnen gebruik maken van opvang op school. Zij moeten daartoe wel worden aangemeld. De link staat vermeld in de mail over de sluiting van de scholen. In onderstaand persbericht staat een overzicht van beroepen die onder deze noemer vallen.

https://nos.nl/artikel/2327202-dit-zijn-de-vitale-beroepen-die-doorwerken-en-recht-houden-op-kinderopvang.html

We verwachten de aangemelde leerlingen van 8.30 tot 15.00 op school. Neem de eerste dagen een leesboek mee. Deze leerlingen kunnen natuurlijk alleen komen als zij geen ziekteverschijnselen zoals verkoudheid en hoesten vertonen en zijn welkom van 8:30 tot 15:00.

Hoe ziet de komende tijd er dan uit?
  • Morgen, maandag 16 maart, is de school van 9:00 tot 14:00 open voor leerlingen die hun lesboeken en ander materiaal dat ze nodig hebben voor schoolwerk uit hun kluisjes moeten halen. Het is niet de bedoeling dat leerlingen langer op school blijven dan strikt noodzakelijk is.

Let op: als je ziek bent en/of ziekteverschijnselen hebt dan mag je niet naar school komen, ook niet om even je spullen op te halen. Als je spullen nodig hebt, vraag dan iemand anders of hij deze voor je wil meenemen.

  • Maandag tot en met woensdag werken de docenten aan digitale lessen.
  • Woensdag ontvangt iedereen een mail met daarin instructies voor donderdag.
  • Op donderdag start het afstandsonderwijs.
  • Leerlingen die gebruik maken van de opvang, nemen zelf leesboeken mee en zullen vanaf donderdag op school het afstandsonderwijs volgen.
  • Vanaf morgen komen ook alle geplande avondactiviteiten te vervallen.
De examenleerlingen

Speciaal voor onze examenkandidaten: de SE-week gaat dus niet door. Het is nog onduidelijk wat de consequenties zullen zijn voor het eindexamen. Zodra dat bekend is zullen we de examenkandidaten daarover informeren.

Deze bijzondere situatie vraagt veel van leerlingen, ouders en docenten. We hebben de afgelopen dagen veel positieve betrokkenheid van iedereen ervaren. Veel dank daarvoor. Ook de komende tijd zal nog veel vragen van ieders flexibiliteit. We blijven jullie zo goed mogelijk informeren via de mail en de website.

Belangrijk voor de communicatie: controleer of het juiste mailadres in Magister staat. Klopt het niet? Dan kun je dit zelf aanpassen.

===

Update 15 maart om 10:30 – De schoolleiding is dit weekend bij elkaar geweest om te werken aan scenario’s hoe het onderwijs te organiseren wanneer de scholen open moeten blijven. De gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers heeft daarbij de hoogste prioriteit, direct gevolgd door het onderwijs aan de examenleerlingen.

Vandaag is er in de gemeente Amsterdam en in het kabinet opnieuw overleg over het al dan niet open houden van de scholen. We wachten met de definitieve berichtgeving totdat we weten wat daar uit is gekomen. Vanavond worden leerlingen en ouders daarover per mail geïnformeerd.