Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Begeleiding

Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig. Een leerling heeft bijvoorbeeld dyslexie, een rekenachterstand of problemen op sociaal of emotioneel gebied. We proberen problemen tijdig te signaleren. We bieden interne begeleiding en we verwijzen soms ook door naar externe begeleiding.

Verder begeleidt de zorgcoördinator mentoren en docenten in de omgang met bepaalde ondersteuningsvragen van de leerlingen.

Begeleiding door de mentor

De mentoren vervullen in samenspraak met alle betrokkenen een belangrijke rol in de leerlingbegeleiding en zorg. De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hun begeleiding is gericht op de studievoortgang en ontwikkelingsvragen van de leerlingen. Indien nodig geven de mentoren, waar mogelijk, extra aandacht en begeleiding. Mentoren kunnen een leerling aanmelden bij het zorgteam dat onder leiding van de zorgcoördinator staat.

Mentor-overstijgende onderwerpen worden overgedragen aan de teamleider.

Leerlingenzorg en het schoolondersteuningsprofiel

Op de website van onze school staat het schoolondersteuningsprofiel en een samenvatting hiervan. Hierin wordt beschreven hoe de processen in de leerlingenzorg verlopen.
Deze vind je bij downloads.

Het zorgteam

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden, kan deze de leerling doorverwijzen naar de zorgcoördinator, Saskia de Vocht (svocht@ggca.nl).

In overleg met de leerling, ouders en mentor bespreekt de zorgcoördinator welke ondersteuning binnen de school mogelijk is en verwijst indien nodig door naar externe hulpverlening. Verder begeleidt de zorgcoördinator het lerarencollege in de omgang met bepaalde ondersteuningsvragen van de leerlingen. De zorgcoördinator is de voorzitter van het intern zorgoverleg op school.

Daarnaast heeft de zorgcoordinator  korte lijnen met de jeugdarts, leerplichtambtenaar en ouder en kindadviseur, overleg over een leerling is altijd in afstemming met ouders en/of de leerling.

Dyslexie en de rol van de dyslexiecoach

De dyslexie coördinator behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie.

Bij leerlingen waar een vermoeden is van dyslexie kan een eerste screening worden afgenomen. Als hierdoor het vermoeden bevestigd wordt kan er in overleg met ouders doorverwezen worden voor een extern dyslexie-onderzoek.

De coördinator stelt de mentoren, de docenten en de collega’s van het zorgteam op de hoogte van de wensen en behoeften van de leerling met dyslexie.

De coördinator geeft desgewenst advies over de relevante software programma’s en helpt de leerling deze te gebruiken in de praktijk van de les en thuis.

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring, verkregen na een dyslexieonderzoek, hebben recht op compenserende en ondersteunende faciliteiten.

Wat houden deze faciliteiten in?

  • de leerling krijgt extra tijd bij overhoringen en toetsen, schoolexamens en het Centraal Schriftelijk Eindexamen (20%)
  • aangepaste beoordeling van spelfouten bij Nederlands, Engels, Frans en Duits
  • de leerling mag schrijfopdrachten (thuis) op de computer maken
  • eventueel (soms) mondelinge overhoringen bij de talen
  • in overleg meer tijd voor opdrachten waarbij veel gelezen en/of geschreven wordt

Het bovengenoemde geldt ook voor leerlingen met dysorthografie en dyscalculie.

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u een mail sturen aan Monique de Hoop (mhoop@ggca.nl)

Coördinator sociale veiligheid

De school heeft een sociaal veiligheidsplan en een anti-pestprotocol. Hierin is het anti-pestbeleid vastgelegd. Dit is te vinden op de website onder downloads. Het docententeam werkt aan een veilige sfeer binnen de klas en de school. Als er toch signalen van pesten zijn kan dit gemeld worden bij de mentor of de coördinator sociale veiligheid, Thomas Fontijn (tfontijn@ggca.nl). Hij zal dan met alle partijen in gesprek gaan en zoeken naar een oplossing.

Coördinator preventie middelengebruik

Op school is een coördinator preventie middelengebruik, Vera Ribbens (vribbens@ggca.nl). Zij verzorgt bijvoorbeeld lesmateriaal voor alle jaarlagen, een voorlichtingsavond voor ouders en voorlichting van het team.

Daarnaast is de coördinator de contactpersoon voor de Jellinek en verwijst leerlingen en ouders door die te maken hebben met alcohol-, drugs- of andere verslavingsproblematiek.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen voor advies of praktische hulp. De vertrouwenspersonen zijn Monique de Hoop (mhoop@ggca.nl) en Erik Jan van den Berg (eberg@ggca.nl). Zij zijn er voor problemen als pesten, discriminatie, mishandeling, seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Zo nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverlening.

Daarnaast is er ook nog een externe vertrouwenscontactpersoon. Zij komt pas in beeld als de klacht intern niet (volledig) is opgelost. De externe vertrouwenscontactpersoon is Petra van Sies – van den Busken(p_sies@hotmail.com). Je kunt Petra ook bellen: 0620 080 026.

De begeleiders passend onderwijs

Het GGCA is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen is vastgesteld welke basisondersteuning iedere school in Amsterdam moet bieden. Daarnaast biedt de school ruimte aan leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Hierbij kan gedacht worden aan leer- of ontwikkelingsproblemen of leerlingen met een fysieke beperking. Tijdens de schoolloopbaan kunnen deze leerlingen extra ondersteuning krijgen van een begeleider passend onderwijs van buiten de school.

In een oriënterend gesprek tussen ouders en zorgcoördinator kan besproken worden of de school de leerling de juiste ondersteuning kan bieden. Voorwaarde is dat de leerling in voldoende mate zelfredzaam is. Daarnaast vraagt het vrijeschool onderwijs een zekere zelfstandigheid in het kunnen plannen en organiseren van het schoolwerk. Op school wordt voor leerlingen die dat nodig hebben faalangsttraining aangeboden.

Begeleiders passend onderwijs op het GGCA zijn Roosmarij de Jeu en Aukje ter Horst

De ouder- en kind adviseur (OKA)

Sinds januari 2015 heeft iedere school een ouder- en kind adviseur (OKA) toegewezen gekregen. Zij vervangen het schoolmaatschappelijk werk. Een ouder- en kind adviseur maakt deel uit van een ouder- en kindteam (OKT) van de gemeente. De schoolverpleegkundige, de jeugdarts en meerdere psychologen maken hier ook deel van uit. De ouder- en kind adviseur heeft vaste dagen op school voor gesprekken daarnaast kan zij ook buiten de school met een leerling en/ of ouders afspreken. Ouders kunnen voor advies of begeleiding zelf contact opnemen met Eline Sprenger e.sprenger@oktamsterdam.nl of telefonisch op 0633 315 313.

De schoolpsycholoog

Wanneer dat nodig is, kan de schoolpsycholoog, Jacques Meulman, worden ingeschakeld. In een beperkt aantal gesprekken probeert hij helder te krijgen of problematiek binnen de mogelijkheden van de vrijeschool kan worden begeleid of dat ondersteuning van buiten de school nodig is. Een leerling kan bij de schoolpsycholoog worden aangemeld door de zorgcoördinator. De schoolpsycholoog verzorgt ook gedeeltelijk de pedagogische scholing van de docenten.

Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig bij het maken van huiswerk. Binnen ons gebouw wordt huiswerkbegeleiding aangeboden door een externe organisatie Studiekring. Meer informatie is te vinden op www.studiekring.nl.

Meldingsplicht kindermishandeling

Wij zijn als school verplicht om melding te maken van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij volgen daarbij het landelijke protocol kindermishandeling. Meer informatie hierover is te vinden op protocol kindermishandeling. Onderdeel van dat protocol is dat scholen een aandachtsfunctionaris hebben, dat is iemand die contact op kan nemen met instanties die verstand hebben van zaken als kindermishandeling (Veilig Thuis).

Vanzelfsprekend gaan we alleen tot melding over als de vermoedens sterk zijn en zullen indien mogelijk dit eerst bespreken met ouders. De aandachtsfunctionaris op onze school is de zorgcoördinator Saskia de Vocht.

Veiligheidsbeleid

Een veilige leeromgeving is een uitermate belangrijke voorwaarde om een gezond leerproces op gang te brengen. Daarom staat veiligheid hoog bij ons in het vaandel.

Bij kleine en grote delicten doen wij aangifte. Bij problemen of risico’s nemen wij contact op met onze contactpersoon bij de politie.

Docenten, mentoren en teamleiders waken over een veilig schoolklimaat. Indien dat in het geding is wordt een plan uitgezet om de problemen op te lossen. Pubers maken fouten en moeten daarvan kunnen leren. Daarom gaan we altijd in gesprek en bieden de leerling de kans op herstel.

Het belangrijkste is het vroegtijdig signaleren van problemen. De mentor speelt hierin een belangrijke rol en kan hiervoor ondersteuning krijgen. Ook is het een vast thema in docentenvergaderingen. De school heeft in het scholingsbeleid veel ruimte gemaakt voor leerlingzorg maar ook voor het vroegtijdig signaleren van problemen.

Jaarlijks meten wij middels de landelijke enquete Vensters voor verantwoording en het Emovo-onderzoek in hoeverre leerlingen zich veilig voelen en stemmen hierop ons beleid af.

De fysieke veiligheid van het gebouw wordt jaarlijks gecontroleerd. Ook wordt een groot deel van het team getraind in BHV.