Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Begeleiding voor leerlingen en ouders

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden, kan deze de leerling doorverwijzen naar de zorgcoördinator. In overleg met de leerling, ouders en mentor bespreekt de zorgcoördinator welke ondersteuning binnen de school mogelijk is of verwijst indien nodig door naar externe hulpverlening. Verder begeleidt de zorgcoördinator de mentoren en docenten in de omgang met bepaalde ondersteuningsvragen van de leerlingen.

Mentor

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, hun ouders en docenten is de mentor. Een mentor heeft in het contact een coördinerende rol.

De mentor begeleidt de leerlingen, signaleert problemen, overlegt met het zorgteam en begeleidt klasse-activiteiten. Daarnaast zijn er jaarlijks ouderavonden. Tijdens deze avonden bespreken mentoren en ouders per klas de onderwerpen en zaken die de klas aangaan. Vaak start een ouderavond met een algemeen deel.

Mentor-overstijgende onderwerpen worden opgepakt door de teamleider.

Leerlingenzorg

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. In het Schoolondersteuningsplan vertellen we meer over onze aanpak. Deze vind je bij Downloads

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt wanneer docenten en/of mentoren zich zorgen maken over het welzijn van een kind. Bij ons op school is dit Saskia de Vocht svocht@ggca.nl.

Saskia de Vocht is ook de voorzitter van het intern zorgoverleg op school waar de schoolpsycholoog, de begeleider passend onderwijs, de leerlingbegeleider, de dyslexie coach, de ouder en kind adviseur en de coördinator verslavingspreventie aan deelnemen.

Daarnaast is er een keer in de 6 weken een zorgadvies team overleg (ZAT) met daarin de leerplichtambtenaar, de verzuimcoördinator, de jeugdarts van de GGD en de ouder en kind adviseur.

Zorgcoördinator

Saskia de Vocht

svocht@ggca.nl

Langdurig zieken

Er wordt van langdurig ziek gesproken als de leerling 3 weken achter elkaar ziek is. De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten.

Bij langdurig of frequent ziekteverzuim volgens vastgestelde criteria van het ziekteverzuimbeleid volgens MAZL, laat de school zich adviseren door de jeugdarts van de GGD Amsterdam. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerling.

Bij het verzuimbeleid volgens MAZL is er een samenwerkingsverband tussen drie partijen: de school, een vaste jeugdarts van de GGD Amsterdam en de leerplichtambtenaar. De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorg Advies Team van onze school.

Coördinator sociale veiligheid

Er is op onze school een actief beleid om de sociale veiligheid op school te onderhouden en te versterken. Dat beleid bevat ook een ‘stappenplan in geval van pesten’, zoals dat ook bij de wet is vastgelegd.

Thomas Fontijn is de Coördinator Sociale Veiligheid. Dat betekent dat hij evalueert hoe het gaat met de sociale veiligheid op school, het beleid actueel houdt en mentoren ondersteunt op het gebied van sociale veiligheid en pesten.

Coördinator Sociale Veiligheid Thomas Fontijn

Coördinator verslavende middelen

Op school is de coördinator verslavende middelen, Daisy Martens, verantwoordelijk voor preventie. Zij verzorgt bijvoorbeeld lesmateriaal voor alle jaarlagen, een voorlichtingsavond voor ouders en de voorlichting van het team.

Daarnaast is de coördinator de contactpersoon voor de Jellinek en verwijst leerlingen en ouders door die te maken hebben met alcohol-, drugs- of andere verslavingsproblematiek.

Coördinator verslavende middelen Daisy Martens

Vertrouwenspersonen

Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen voor advies of praktische hulp. Zij zijn er voor problemen als discriminatie, mishandeling, seksuele intimidatie en/of misbruik. Zo nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverlening.

Vertrouwenspersoon Monique de Hoop
Vertrouwenspersoon Erik Jan van den Berg

De begeleiders passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte. Hierbij kan gedacht worden aan leer- of ontwikkelproblemen bij leerlingen met een fysieke beperking. Tijdens de schoolloopbaan kunnen deze leerlingen extra ondersteuning krijgen van een begeleider passend onderwijs van buiten de school. Op het GGCA zijn dat Anna Hazenberg en Roosmarij de Jeu.

In een oriënterend gesprek tussen ouders en zorgcoördinator kan besproken worden of de school de leerling de juiste ondersteuning kan bieden. Voorwaarde is dat de leerling in voldoende mate zelfredzaam is. Daarnaast vraagt het vrijeschoolonderwijs een zekere zelfstandigheid in het kunnen plannen en organiseren van het schoolwerk. Op school wordt voor leerlingen die dat nodig hebben in de eerste twee jaar een faalangsttraining en competentietraining aangeboden.

Begeleider passend onderwijs Anna Hazenberg
Begeleider passend onderwijs Roosmarij de Jeu

De ouder- en kindadviseur (OKA)

Jongeren kunnen met vragen altijd terecht bij iemand van het Ouder- en Kindteam: aan iedere school is een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een ouder- en kindadviseur verbonden. Zij zijn onafhankelijk van school.

Zit je ergens mee, bijvoorbeeld je gezondheid, ruzies thuis, word je gepest, gebruik je te veel drank of drugs, of voel je je vaak rot of alleen? Maak dan een afspraak met ouder- en kindadviseur Eline Sprenger. Dat kan op school of op een andere plek.

Zij kan je helpen met tips, advies of begeleiding. Je kan haar rechtstreeks zelf bereiken op onderstaand nummer of e-mailadres. Zo krijg je snel de juiste hulp of ondersteuning, van de ouder- en kindadviseur of iemand anders uit het team.

Ouder- en kindadviseur  Eline Sprenger
e.sprenger@oktamsterdam.nl 06 33 31 53 13

De leerlingenbegeleider

Er worden met regelmaat trainingen verzorgd om kinderen met faalangst handvatten te geven hier mee om te gaan. Ook één op één gesprekken zijn mogelijk. Een andere training die we aanbieden is de weerbaarheidstraining. Dit alles onder de deskundige leiding van onze leerlingbegeleider.

Leerlingbegeleider Sarah van Ouwerkerk (kamer 217) souwerkerk@ggca.nl

Heb je vragen over jouw gezondheid of ontwikkeling?

Ook ouders kunnen met vragen en zorgen terecht bij het Ouder- en Kindteam. Samen met hun kind, of juist los van elkaar. Je bent welkom bij jeugdverpleegkundige Anne Oulad Si Ali of bij de jeugdarts Jet xxxx.

Professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Op oktamsterdam.nl kan je meer informatie vinden, (anoniem) chatten en de gegevens zoeken van de ouder- en kindadviseur op jouw school.

Jeugdverpleegkundige Anne Oulad Si Ali aouladsiali@ggd.amsterdam.nl 06 22 83 70 14

Jeugdarts Jet xx jetxx@ggd.amsterdam.nl 06 82 97 47 44

Zit je ergens mee? Wacht niet te lang. Je bent welkom!

Gezondheidsonderzoeken op school

Op het vmbo-t worden ieder jaar alle leerlingen van klas 8 en 10 (soms klas 7 en 9) uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de les vullen zij de digitale vragenlijst ‘Jij en je Gezondheid’ in en krijgen dan advies op maat. Daarna volgt een individueel gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Hierbij worden ook lengte en gewicht gemeten (de kleding blijft aan).

Ook op de havo en het vwo worden ieder jaar alle leerlingen van klas 8 en 10 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zij vullen tijdens de les ook de digitale vragenlijst ‘Jij en je Gezondheid’ in en krijgen dan advies op maat.

Ouders zijn hierbij niet aanwezig en meedoen is vrijwillig. Naar aanleiding van de vragenlijst kan de leerling uitgenodigd worden voor een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam.
Ziekteverzuimbegeleiding

Als een leerling door ziekte of gezondheidsklachten veel lessen of stage mist, kan school de jeugdarts van het Ouder- en Kindteam om advies vragen. De jeugdarts kan de leerling en ouders dan uitnodigen voor een gesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk. School, leerling en ouders kijken vervolgens samen met de jeugdarts wat er nodig is om niet te veel achterop te raken. De jeugdarts heeft medisch beroepsgeheim en koppelt alleen met toestemming van leerling en/of ouders terug aan school. Ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts.

De schoolpsycholoog

Wanneer dat nodig is, kan de schoolpsycholoog, Jacques Meulman, worden ingeschakeld. In gesprekken probeert hij helder te krijgen of problematiek binnen de mogelijkheden van de vrijeschool kan worden begeleid of dat ondersteuning van buiten de school nodig is. Een leerling kan bij de schoolpsycholoog worden aangemeld door de zorgcoördinator. De schoolpsycholoog verzorgt ook gedeeltelijk de pedagogische scholing van de docenten.

De jeugdarts

De jeugdarts heeft een beroepsgeheim, het gesprek tussen de leerling, de ouders en de jeugdarts is dus vertrouwelijk. De jeugdarts bespreekt de klachten en oorzaken van het ziekteverzuim. Daarna stelt hij/zij een advies op aan de school en doet een uitspraak over de consequenties van de ziekte of de klachten voor het volgen van het lesprogramma. In verband met het medische beroepsgeheim wordt inhoudelijke informatie alleen na toestemming van de ouder en/of de leerling teruggekoppeld aan de school.

De leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht en het toezicht houden op schoolverzuim. Wanneer ouders een uitnodiging ontvangen voor een consult bij de jeugdarts, krijgt de leerplichtambtenaar hiervan een kopie. Daarnaast ontvangt hij/zij ook een kopie van het advies van de jeugdarts aan de school over de mogelijkheid van deelname aan het lesprogramma door de leerling.

In het geval van ziekte doet u als ouder een beroep op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma voor uw kind. Als ouders/leerling niet meewerken, kan de school het ‘geoorloofde’ ziekteverzuim omzetten in ‘(mogelijk) ongeoorloofd verzuim’ en de leerplichtambtenaar inschakelen. Ook bij veelvuldig of langdurig verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Dyslexie 

Wij willen er zeker van zijn dat we de leerlingen met dyslexie tijdig in beeld hebben. De dyslexiecoach behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie en leert hem of haar hoe je hier in de praktijk zo goed mogelijk mee om kan gaan.

Bij leerlingen waar een vermoeden is van dyslexie kan een eerste screening worden afgenomen. Als hierdoor het vermoeden bevestigd wordt kan er in overleg met ouders doorverwezen worden voor een dyslexie-onderzoek. Op onze school biedt dyslexiecoach Marleen van Ouwerkerk gespecialeerde begeleiding.

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring, verkregen na een dyslexieonderzoek, krijgen een dyslexiepasje. Dit geeft je recht op compenserende en ondersteunende faciliteiten. Dyslexiecoach Marleen van Ouwerkerk (kamer 217) mouwerkerk@ggca.nl Aanwezig maandag t/m donderdag.

LOB en profielwijzigingen havo en vwo

Klas 9

In de negende klas begint het profieltraject. De leerling krijgt informatie over de vier profielen en volgt carrousel-lessen. De decaan bezoekt de klas en laat de leerlingen kennismaken met verschillende gasten. Zo krijgt de klas bezoek van bovenbouwleerlingen die vertellen hoe zij hun profielkeuze maakten en hoe deze keuze voor hen uitpakt. Het kan ook dat de decaan een student of iemand anders uitnodigt om iets over de praktijk te vertellen. Tijdens de winkelstage neemt de leerling ook zelf een kijkje op de arbeidsmarkt. Meer hierover is te lezen onder het kopje ‘Stages’.

 

Klas 10

Wat betekent de profielkeuze in de praktijk en welke mogelijkheden biedt deze keuze voor de toekomst? Dat gaat de leerling dit jaar ervaren en onderzoeken. Centraal staan de kennismaking met beroepen en een vervolg van het zelfonderzoek naar waar het talent van de leerling  ligt.

Om een idee te krijgen van waar een persoonlijke pad toe kan leiden, kan de leerling het Beroepensymposium bijwonen. Ook neemt de tiendeklasser dit jaar tijdens een stage een kijkje in het veld. Anders dan in de 9e klas, zoekt de leerling dit jaar een stageplek in de zorgsector. Voor de vragen die opkomen over het profiel, de stage en eventueel de studie- en beroepskeuze, kunnen leerlingen en ouders terecht bij de decaan.

Klas 11

In de elfde klas is de leerling aanwezig bij het Beroepensymposium. Op deze dag komen studenten en professionals vertellen over hun studie en/of beroep en volgt de leerling drie workshops. Dit jaar loopt de leerling ook een dag mee met een student van een opleiding naar keuze. Om alvast een kijkje te nemen in het werkveld waar zijn interesses liggen, volgt de leerling ook een beroepsgerichte stage. Meer hierover is te lezen onder het kopje Stages.

Elke leerling heeft ook een gesprek met de decaan gericht op studie/beroepskeuze.

In de elfde klas is het vak LOB opgenomen in het PTA.

 

Klas 12

In de twaalfde klas is de leerling aanwezig bij het Beroepensymposium. Op deze dag komen studenten en professionals vertellen over hun studie en/of beroep en volgt de leerling drie workshops. Dit jaar loopt de leerling ook een dag mee met een student van een opleiding naar keuze en voert hij/zij een voortgangsgesprek met de decaan. De decaan bezoekt een aantal keer het klassenuur om uitleg te geven over het programma en de bijbehorende opdrachten voor het vak LOB.

Voor het einde van februari heeft iedere leerling een gesprek met de decaan. Dit gesprek is gericht op de toekomst en de leerling wordt gevraagd vooruit te blikken op het komende jaar na de twaalfde klas.

Profielwissel in Klas 10 havo en vwo

 

Klas 10 Ithaka en 10 vwo 

Ondanks een grondige voorbereiding, kan het zo zijn dat een leerling een profiel kiest dat toch niet bij hem/haar past. In dat geval kunnen leerlingen uit de 10 Ithaka klas en leerlingen uit de 10 vwo klas tot de eerste magistersluiting, 11 november 2019, een profielvak of een profielwissel aanvragen. De aanvraag wordt besproken met mentor en vakdocent en gaat uiteindelijk via de decaan. Na deze datum is wisselen van vak of profiel in het huidige schooljaar niet meer mogelijk.

Mocht er later in het jaar alsnog een profielwissel nodig zijn dan kan dat pas bij de start van het nieuwe schooljaar; er zal dan sprake zijn van doubleren of eventueel niveauwissel.

In overleg met mentor en op advies van de wiskunde docent, kan er indien nodig bij het NG profiel een wissel zijn van wiskunde B naar wiskunde A. Er worden met de wiskundedocent aparte afspraken gemaakt over het inhalen van de gemiste stof en de termijn waarop dat klaar moet zijn. Het is mogelijk dat de ingehaalde stof getoetst gaat worden.

 

10 havo, 11 havo en 11 vwo

In deze klassen is er geen profielwissel gedurende het schooljaar mogelijk.

Decaan 

Het vak Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) wordt verzorgd door het decanaat. Het decanaat is in handen van Renate Hagenouw en Andries Mesman (Vmbo-t) en Monique Vis (Havo en Vwo). Zij begeleiden de profielkeuzeprocessen en adviseren leerlingen bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Ook behandelen zij profielwijzigingen.

Decaan vmbo-t Andries Mesman (kamer 117B) amesman@ggca.nl

Spreekuur: do 10:30-12:00

Decaan havo vwo Monique Vis (kamer 117B) decaanhavovwo@ggca.nl

Spreekuur: ma, wo, do, vr