Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Begeleiding door de mentor

De mentoren vervullen in samenspraak met alle betrokkenen een belangrijke rol in de leerlingbegeleiding en zorg. De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hun begeleiding is gericht op de studievoortgang en ontwikkelingsvragen van de leerlingen. Indien nodig geven de mentoren, waar mogelijk, extra aandacht en begeleiding. Mentoren kunnen een leerling aanmelden bij het zorgteam dat onder leiding van de zorgcoördinator staat.

Mentor-overstijgende onderwerpen worden overgedragen aan de teamleider.

Leerlingenzorg en het schoolondersteuningsprofiel

Op de website van onze school staat het schoolondersteuningsprofiel en een samenvatting hiervan. Hierin wordt beschreven hoe de processen in de leerlingenzorg verlopen.
Deze vind je bij documenten.

Het zorgteam

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden, kan deze de leerling doorverwijzen naar de zorgcoördinator, Saskia de Vocht (svocht@ggca.nl).

In overleg met de leerling, ouders en mentor bespreekt de zorgcoördinator welke ondersteuning binnen de school mogelijk is en verwijst indien nodig door naar externe hulpverlening. Verder begeleidt de zorgcoördinator het lerarencollege in de omgang met bepaalde ondersteuningsvragen van de leerlingen. De zorgcoördinator is de voorzitter van het intern zorgoverleg op school.

Daarnaast heeft de zorgcoördinator korte lijnen met de jeugdarts, leerplichtambtenaar en ouder en kindadviseur, overleg over een leerling is altijd in afstemming met ouders en/of de leerling.

Dyslexie en de rol van de dyslexiecoördinator 

De dyslexiecoördinator behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie. In de klassen 7 t/m 9 is er ook één op één begeleiding mogelijk indien nodig. (…)

 

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u een mail sturen aan Monique de Hoop, bovenbouw (mhoop@ggca.nl) of Mariëlle van Wouw (mvanwouw@ggca.nl), middenbouw.

Coördinator sociale veiligheid

De school heeft een sociaal veiligheidsplan en een anti-pestprotocol. Hierin is het anti-pestbeleid vastgelegd. Dit is te vinden op de website onder documenten. Het docententeam werkt aan een veilige sfeer binnen de klas en de school. Als er toch signalen van pesten zijn kan dit gemeld worden bij de mentor of de coördinator sociale veiligheid, Lieke Verburg (lverburg@ggca.nl). Zij zal dan met alle partijen in gesprek gaan en zoeken naar een oplossing.

Coördinator preventie middelengebruik

Op school is een coördinator preventie middelengebruik, Vera Ribbens (vribbens@ggca.nl). Zij verzorgt bijvoorbeeld lesmateriaal voor alle jaarlagen, een voorlichtingsavond voor ouders en voorlichting van het team.

Daarnaast is de coördinator de contactpersoon voor de Jellinek en verwijst leerlingen en ouders door die te maken hebben met alcohol-, drugs- of andere verslavingsproblematiek.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen voor advies of praktische hulp. De vertrouwenspersonen zijn Lieke Verburg (lverburg@ggca.nl) en Erik Jan van den Berg (eberg@ggca.nl). Zij zijn er voor problemen als pesten, discriminatie, mishandeling, seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Zo nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverlening.

Daarnaast is er ook nog een externe vertrouwenscontactpersoon. Zij komt pas in beeld als de klacht intern niet (volledig) is opgelost. De externe vertrouwenscontactpersoon is Petra van Sies – van den Busken (p_sies@hotmail.com). Je kunt Petra ook bellen: 06 20 080 026.

De ouder- en kind adviseur (OKA) en de jeugdarts

Aan iedere school zijn jeugdartsen, een jeugdverpleegkundige en ouder- en kind adviseurs verbonden. Deze professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school.

Zit je ergens mee, bijvoorbeeld je gezondheid, ruzies thuis, word je gepest, gebruik je te veel drank of drugs, of voel je je vaak rot of alleen? Maak dan een afspraak met een van de ouder en kindadviseurs. Dat kan op school of op een andere plek.

Zij kunnen je helpen met tips, advies of begeleiding. In de link hier onderaan zie je hoe je contact op kan nemen. Zo krijg je snel de juiste hulp of ondersteuning, van de ouder- en kind adviseur of iemand anders uit het team.

De Ouder- en Kindadviseur(s), de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts die aan jullie school verbonden zijn komend schooljaar, zijn:

Ook ouders kunnen met vragen en zorgen terecht bij het Ouder- en Kindteam. Samen met hun kind, of juist los van elkaar.

Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig bij het maken van huiswerk. In onze school is Studiekring gehuisvest, waar huiswerkbegeleiding wordt aangeboden. Dit is een externe organisatie en meer informatie is te vinden op hun website www.studiekring.nl.

De begeleiders passend onderwijs

Het GGCA is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen is vastgesteld welke basisondersteuning iedere school in Amsterdam moet bieden. Daarnaast biedt de school ruimte aan leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Hierbij kan gedacht worden aan leer- of ontwikkelingsproblemen of leerlingen met een fysieke beperking. Tijdens de schoolloopbaan kunnen deze leerlingen extra ondersteuning krijgen van een begeleider passend onderwijs van buiten de school.

In een oriënterend gesprek tussen ouders en zorgcoördinator kan besproken worden of de school de leerling de juiste ondersteuning kan bieden. Voorwaarde is dat de leerling in voldoende mate zelfredzaam is. Daarnaast vraagt het vrijeschool onderwijs een zekere zelfstandigheid in het kunnen plannen en organiseren van het schoolwerk. Op school wordt voor leerlingen die dat nodig hebben faalangsttraining aangeboden.

Begeleiders passend onderwijs op het GGCA zijn Roosmarijn de Jeu en Aukje ter Horst.

Meldingsplicht kindermishandeling

Wij zijn als school verplicht om melding te maken van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij volgen daarbij het landelijke protocol kindermishandeling. Meer informatie hierover is te vinden op protocol kindermishandeling. Onderdeel van dat protocol is dat scholen een aandachtsfunctionaris hebben, dat is iemand die contact op kan nemen met instanties die verstand hebben van zaken als kindermishandeling (Veilig Thuis).

Vanzelfsprekend gaan we alleen tot melding over als de vermoedens sterk zijn en zullen indien mogelijk dit eerst bespreken met ouders. De aandachtsfunctionaris op onze school is de zorgcoördinator Saskia de Vocht.

Veiligheidsbeleid

Een veilige leeromgeving is een uitermate belangrijke voorwaarde om een gezond leerproces op gang te brengen. Daarom staat veiligheid hoog bij ons in het vaandel.

Bij kleine en grote delicten doen wij aangifte. Bij problemen of risico’s nemen wij contact op met onze contactpersoon bij de politie.

Docenten, mentoren en teamleiders waken over een veilig schoolklimaat. Indien dat in het geding is wordt een plan uitgezet om de problemen op te lossen. Pubers maken fouten en moeten daarvan kunnen leren. Daarom gaan we altijd in gesprek en bieden de leerling de kans op herstel.

Het belangrijkste is het vroegtijdig signaleren van problemen. De mentor speelt hierin een belangrijke rol en kan hiervoor ondersteuning krijgen. Ook is het een vast thema in docentenvergaderingen. De school heeft in het scholingsbeleid veel ruimte gemaakt voor leerlingzorg maar ook voor het vroegtijdig signaleren van problemen.

Jaarlijks meten wij middels de landelijke enquete Vensters voor verantwoording en het Emovo-onderzoek in hoeverre leerlingen zich veilig voelen en stemmen hierop ons beleid af.

De fysieke veiligheid van het gebouw wordt jaarlijks gecontroleerd. Ook wordt een groot deel van het team getraind in BHV.