Voor ouders


Mentor

Het eerste aanspreekpunt voor ouders is de mentor. Indien de vraag de klassenmentor overstijgt wordt er doorverwezen naar een lid van de schoolleiding. Twee maal per jaar, na de rapporten, worden er tafeltjesavonden georganiseerd. Dan kunnen ouders met docenten in gesprek gaan over de voortgang en welzijn van hun kind. Ook vindt er twee keer per jaar een ouderavond plaats. Deze avonden starten vaak met een algemeen deel, bedoeld voor alle ouders van een jaarlaag. Vervolgens gaan mentoren en ouders per klas uit elkaar om zaken die de klas aangaan te bespreken.

Teamleider

Voor ouders en leerlingen zijn zij na de mentor het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Doel van deze functie is om de dienstverlening en de aan- en afspreekcultuur te verbeteren.

Contactouders

Een klas kan één of meerdere contactouders hebben. Samen met de mentor organiseren zij ouderavonden en eventuele andere activiteiten voor de klas. Voor de mentor kunnen de contactouders een rol spelen om informatie door te geven aan alle ouders van de klas. Tegelijkertijd kunnen de contactouders een klankbord zijn voor de ouders en een aanspreekpunt voor de school. 
Het profiel van de contactouder geeft een beeld van wat het contactouderschap inhoudt.

Alle ouders zijn van harte welkom de overleggen met (contact)ouders bij te wonen. Voor data van deze overleggen zie Jaaragenda
 

Magister

Magister is het leerlingvolgsysteem waarop via de website kan worden ingelogd en de prestaties (pta-gegevens en absenties) van de leerling gevolgd kunnen worden. Leerling en ouders krijgen een persoonlijke code om hierop in te loggen.

Huiswerkbegeleiding (extern)

Voor informatie kunt u kijken op www.studiekring.nl

snelmenu

Hieronder een soort snelmenu naar belangrijke documenten, zoals het verzuimprotocol en dergelijke.

Verzuimprotocol
Schoolondersteuningsplan
Overgangsprotocol
Rapportencyclus 2017/18